Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0036088
Predmet:PN-SKU-158-B,C,D/13-TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., po grupama predmta nabave:B:OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI,C:OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA , D:OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU PN-SKU-158-B,C,D/13-TP
 
17.4.2013Odluka o početku postupka nabave
19.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja