Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0014254
Predmet:SISTEMSKA NADOGRADNJA ICT INFRASTRUKTURE PN-I-199/19-MB
 
5.4.2019Odluka o početku postupka nabave
10.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 20.05.2019.


Aktualna javna nadmetanja