Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0013918.
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ-GRAD (ETAN-REKONSTRUKCIJA) PN-I-194/19-AB
 
26.3.2019Odluka o početku postupka nabave
9.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
10.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja