Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S0F5-0013115
Predmet:PN-I-098/19/TP, ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS ZAGREB JUG, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE PN-I-098/19/TP
 
8.4.2019Odluka o početku postupka nabave
4.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
promjena DoN i roka za dostavu ponude
Evidencijski broj u EOJN:2019/S F14-0017598


Aktualna javna nadmetanja