Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0012560
Predmet:USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA ( SOC) PN-Z-169/19-MB
 
29.3.2019Odluka o početku postupka nabave
3.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
7.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja