Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0036056
Predmet:USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO d.o.o.:OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OD RIZIKA POTRESA,OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI PN-SKU-158A/13-MB
 
17.4.2013Odluka o početku postupka nabave
19.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
19.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produljenje roka za dostavu ponuda do 24.05.2013. do 12 sati
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0043217


Aktualna javna nadmetanja