Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/S 0F5-0013430
Predmet:ODRŽAVANJE EBS-a U 2019-2020 GODINI PN-Z-111/19-AS
 
13.3.2019Odluka o početku postupka nabave
5.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja