Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0009624
Predmet:ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOFRAFA PN-T-095/19-MB
 
5.3.2019Odluka o početku postupka nabave
15.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
7.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja