Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0007014
Predmet:OBNOVA ORACLE LICENCI ZA 2019. GODINU PN-Z-085/19-AS
 
20.2.2019Odluka o početku postupka nabave
27.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
3.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja