Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0006803
Predmet:POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI SCADA/SUKAP SUSTAVA PN-I-057/19-AS
 
11.2.2019Odluka o početku postupka nabave
26.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
29.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja