Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0006613
Predmet:NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-079/19-AS
 
15.2.2019Odluka o početku postupka nabave
25.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
29.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja