Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0006841
Predmet:USPOSTAVA REDUNDATNIH POSLOVNIH SERVISA PN-I-091/18-DT
 
21.2.2019Odluka o početku postupka nabave
26.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja