Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0004520
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2019 u četiri grupe PN-T-026-027-032-039/19-AS
 
4.2.2019Odluka o početku postupka nabave
7.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
21.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja