Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0004376
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-36,20,29,33,34/19-MB
 
31.1.2019Odluka o početku postupka nabave
6.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja