Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0004251
Predmet:IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE KOMPRESORSKE STANICE KS1 U VELIKOJ LUDINI PN-I-06/19-MB
 
21.1.2019Odluka o početku postupka nabave
6.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja