Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0004549
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-037/19-DT
 
30.1.2019Odluka o početku postupka nabave
8.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja