Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0002309
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-720,735,755,782,799/18-MB
 
4.1.2019Odluka o početku postupka nabave
22.1.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
23.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA DO 26.02.2019. 10H
Evidencijski broj u EOJN:2019/S F14-0004755


Aktualna javna nadmetanja