Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0032858
Predmet:PN-I-715/18-DT NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50, PN-I-715/18-DT
 
19.11.2018Odluka o početku postupka nabave
26.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.12.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.1.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja