Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0031678
Predmet:NADOGRADNJA SUKAP SUSTAVA PN-I-666/18-MB
 
6.11.2018Odluka o početku postupka nabave
14.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.12.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
14.1.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja