Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0031742
Predmet:PLINOMJERI S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-652/18-AS
 
25.10.2018Odluka o početku postupka nabave
15.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.12.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.1.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.2.2019Odluka o odabiru / poništenju
26.3.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja