Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0031361
Predmet:NOVE ORACLE LICENCE 2018 PN-PF-667/18-MB
 
5.11.2018Odluka o početku postupka nabave
12.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.1.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja