Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0032904
Predmet:STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 bar I IZMJEŠTANJA DIJELA TRASE MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 bar, PN-I-612/18-DT PN-I-612/18-DT
 
14.11.2018Odluka o početku postupka nabave
26.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.12.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.2.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.2.2019Odluka o odabiru / poništenju
26.3.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja