Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0028092
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – ROGATEC PN-PK-596/18-DT
 
2.10.2018Odluka o početku postupka nabave
12.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
7.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja