Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0027780
Predmet:PN-P-610/18/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije / popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-610/18/TP
 
4.10.2018Odluka o početku postupka nabave
10.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.1.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Odgovori na pitanja i izmjena članka (23) DoN
Evidencijski broj u EOJN:2018/S0f5-0027780


Aktualna javna nadmetanja