Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0027849
Predmet:PN-I-499/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA PLINOVODE ROGATEC - ZABOK DN 500/50, DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50, DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 I ZABOK - KUMROVEC DN 150/50 PN-I-499/18/TP
 
2.8.2018Odluka o početku postupka nabave
26.9.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
26.9.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
4.10.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
15.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.1.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.1.2019Odluka o odabiru / poništenju
15.2.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena DoN-a, Troškovnika, Tehničke specifikacije i roka za dostavu i otvaranje ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2018/S F14-0031595


Aktualna javna nadmetanja