Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0025679
Predmet:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-586/18-ŽF
 
17.9.2018Odluka o početku postupka nabave
20.9.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.10.2018Odluka o odabiru / poništenju
13.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja