Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0025555
Predmet:DOBAVA I IMPLEMENTACIJA ALATA ZA VOĐENJE PIMS SUSTAVA PN-T-383/18-DT
 
15.6.2018Odluka o početku postupka nabave
19.9.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
12.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja