Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE OBJEKATA PO GRUPAMA: GRUPA A 529 - PO ZAPADNA HRVATSKA, GRUPA B 533 - ISTOČNA HRVATSKA, GRUPA C 542 - SJEVERNA HRVATSKA, GRUPA D 543 - PO JUŽNA HRVATSKA, GRUPA E 544 - PO IVANIĆ GRAD, GRUPA F 545 - SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-529-533-542-543-544-545/18-AS
 
13.9.2018Odluka o početku postupka nabave
18.9.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja