Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0032379
Predmet:PN-T-151,168,180/13-VLB; Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u regijama STP-a - 3 grupe predmeta nabave PN-T-151,168,180/13-VLB
 
11.3.2013Odluka o početku postupka nabave
8.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja