Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0019504
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-419/18-AS
 
13.7.2018Odluka o početku postupka nabave
23.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja