Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0021799
Predmet:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-487/18-ŽF
 
1.8.2018Odluka o početku postupka nabave
9.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
12.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja