Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0022660
Predmet:PROVEDBA ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 6 (ŠEST) NOVOPRONAĐENIH ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA NA TRASI MP DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I 2 (DVA) ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA NA TRASI MP DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (REKONSTRUKCIJA) PN-I-494/18-DT
 
9.8.2018Odluka o početku postupka nabave
13.8.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
22.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
12.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja