Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0021094
Predmet:GENERALNI POPRAVAK KOTLOVNICA S UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-484/18-ŽF
 
24.7.2018Odluka o početku postupka nabave
2.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
23.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja