Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0020690
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC – SISAK DN 800/100 PN-I-362/18-ŽF
 
24.5.2018Odluka o početku postupka nabave
31.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja