Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0020714
Predmet:TERENSKA VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-225/18-AS
 
20.7.2018Odluka o početku postupka nabave
31.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja