Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0021003
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-456/18-DT
 
24.7.2018Odluka o početku postupka nabave
2.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
14.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja