Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0021352
Predmet:DOBAVA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD SKLOPA ZA REDUKCIJU TLAKA I REDUKCIJU PROTOKA PN-T-463/18-DT
 
24.7.2018Odluka o početku postupka nabave
6.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
22.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja