Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0019674
Predmet:IZRADA GLAVNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA PLINSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE MRS SIRAČ, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS ČAĐAVICA PN-I-394/18-ŽF
 
15.6.2018Odluka o početku postupka nabave
23.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja