Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0019402
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-361,378,379,418,422/18-MB
 
4.7.2018Odluka o početku postupka nabave
20.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
10.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja