Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0017332
Predmet:USLUGE ISPISA 2018 PN-PF-390/18-MB
 
14.6.2018Odluka o početku postupka nabave
3.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja