Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0014338
Predmet:REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PLINACRO d.o.o. i REVIZIJA GODIŠNJIH KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE PLINACRO d.o.o. ZA POSLOVNU 2018. GODINU PN-PF-380/18-MB
 
25.5.2018Odluka o početku postupka nabave
4.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
19.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja