Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0012824
Predmet:ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-226/18-ŽF
 
19.4.2018Odluka o početku postupka nabave
17.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja