Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0013223
Predmet:NABAVA OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-299/18-DT
 
26.4.2018Odluka o početku postupka nabave
4.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
16.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
23.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja