Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJE ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO) I TIPSKE KONTEJNERSKE MRS 2 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJU SIRAČ) PN-I-185/18-MB
 
26.4.2018Odluka o početku postupka nabave
3.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
21.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja