Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0010925
Predmet:Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
 
8.3.2018Odluka o početku postupka nabave
27.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
29.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja