Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0009760
Predmet:UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU I ODRŽAVANJE SUSTAVA SIGURNOSTI PN-PF-177/18-AS
 
9.4.2018Odluka o početku postupka nabave
18.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
28.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja