Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/s 0F5-0009434
Predmet:USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA: PN-T-208,183/18-MB
 
4.4.2018Odluka o početku postupka nabave
13.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
13.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja