Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0009125
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-200/18-AS
 
27.3.2018Odluka o početku postupka nabave
11.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
29.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja