Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0009399
Predmet:IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UPIS PRAVA SLUŽNOSTI, PN-I-230/18-DT PN-I-230/18-DT
 
6.4.2018Odluka o početku postupka nabave
13.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
31.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja