Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0007929
Predmet:DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODOMA CIPS I DCVG;KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-169/18-MB
 
21.3.2018Odluka o početku postupka nabave
29.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja